Gödi Összefogás kampányígéretei

1


Mérő- és riasztórendszert a Samsung köré

2020 július 3-ra kihelyezték a MoLaRi állomását Újtelepen, aminek a Külső Védelmi Tervvel összehangolása folyamatban van. További állomások kihelyezése még tárgyalás alatt.

2


Jelzőlámpát a Penny Market zebrájához

A városra kiterjedő forgalom-rendezés után tudjuk szakmailag megalapozva kérni a Magyar Közút Zrt hozzájárulását.

3


Akadályozzuk meg a Temető-tábla beépítését

2019 november 5-én elfogadta a Képviselő-testület a 20/2019 rendelet hatályba nem lépését.

4


Fürdőfejlesztést a gödi igények felmérése alapján

A gödi igények felmérését szolgáló felület megrendeléséhez szükséges műszaki tervek készítése folyamatban van.

5


Csatornát, burkolatot a neveleki utcákra

DMRV lesz a csatorna kivitelezője, de a tervezésbe aktívan bevonták az önkormányzatot is.
A csapadékvízelvezetésre 2023-ig meghosszabbították kérésünk után a pályázási lehetőséget.

6


Forgalomrendezést az iskolák, óvodák környékén

A tervező 2020 augusztus 20-ra készíti el az egész városra kiterjedő javaslatot.

7


200 új szemetest a közterekre

30 szemetest már kihelyeztünk. További edények akkor kerülhetnek ki, ha gyűjtő járművet is tudunk biztosítani, aminek beszerzése folyamatban van.

8


Gyerekbarát csoportlétszámokat az intézményekbe

Felmérések alapján a 20 fős csoportlétszám, valamint a
2 m2/gyerek sűrűség biztosításához további 8 csoportot kell létrehoznunk. A tervezés folyamatban van.

9


Kamerával őrzött kerékpártárolókat

Tervezés folyamatban, közbeszerzés előkészítve.

+1


Igazságos szociális támogatási rendszert

Szociális rendeletbe 2019 december 13-án beillesztettük a gyógyszertámogatást.

+2


Megújult hibabejelentő rendszert és god.hu-t

A megrendeléséhez szükséges műszaki tervek készítése folyamatban van.

+3


Közterületfelügyelet biztosítását

Veszélyhelyzet alatt a Polgármester 2 fővel bővítette a közterületfelügyelők álláshelyének számát, de azt Július 17-én visszavonta a Képviselő-testület.

2019. önkormányzati választási program

Városvezetés a jó gazda gondosságával

Mint ahogyan otthonunkat, kertünket igyekszünk rendben tartani, fejleszteni, építeni és szépíteni, egy jó városvezető feladata is ez, hogy gazdája legyen a rábízott területnek. Vajon hány gödi lakosnak van tudomása arról, hogy milyen lesz a városunk tíz-húsz év múlva? Vajon majd akkor is kertváros lesz, vagy bizonyos részeken emeletes társasházak állnak majd, mint most a Szeder utcai lakóparkban? Az addigra kipusztuló fák helyett terebélyesedni fognak-e már az időközben telepített pótlások? És lesz-e járda számos olyan fontos szakaszon, ahol most nincs? Lesznek-e munkahelyek, középiskola, fedett uszoda, turizmus? Vagy érdektelen és jellegtelen alvóvárossá silányulunk?

A jelenlegi és az előző városvezetők sajnos nem készítettek olyan hosszú távú fejlesztési stratégiákat, amelyek választ adhatnának ezekre a kérdésekre. De még nagyobb baj, hogy nem az íráskészség hiánya vagy a tervek titkolása okozza ezt az elmaradást, hanem az elképzelések hiánya. Pedig nem csupán a mindennapi komfortérzetünkhöz járulna hozzá, ha láthatnánk mire számíthatunk (bár az is roppant fontos). Hanem életünk olyan alapvető döntéseinek meghozatalában is segítene, hogy ösztönözzük és megalapozzuk-e felnövő gyermekeink, unokáink helyben maradását, vagy hogy indítsunk-e helyi vállalkozást. Arról nem is beszélve, hogy ingatlanunk megőrzi, növeli-e az értékét.

Szerintünk hiba álmodozásnak, és emiatt feleslegesnek minősíteni a hosszú távú terveket a pénz szűkösségére hivatkozva. A városban adófizetők élnek, vállalkozások működnek. A városnak ebből eddig is voltak, és ezután is lesznek bevételei. Beruházások, örvendetes módon, eddig is történtek. A kérdés csak az, hogy a pénzt a mindenkori vezetés véletlenszerűen, kiszámíthatatlan lobbiérdekek mentén költi-e el, házi beszállítók zsebét tömve, vagy egy fejlesztési stratégiát megvalósítva.

Legfőbb feladataink:

 • a közösség megerősítése a döntéshozatalba való bevonással;
 • élhető közösségi terek kialakítása és megőrzése;
 • a klímaváltozáshoz való aktív alkalmazkodás, a levegőminőség fokozott védelme, környezeti ártalmak ellenőrzése;
 • a lakosságnövekedés és városi infrastruktúra összehangolása

Önkormányzati működés

Szakszerűen, átláthatóan, közérthetően

Az Önkormányzat működtetését a lehető legjobb szakemberekre kell bízni. Lojalitás helyett a szakmai hozzáértés legyen a kiválasztás fő szempontja.

Az önkormányzati szolgáltatásokat és ügyintézést papírmentes, digitalizált módon is elérhetővé kell tenni, hogy a polgárok kevesebb pénzt és időt fordíthassanak rájuk. A városvezetés és a lakosok közötti kommunikációt átláthatóvá kell tenni, a célra új fórumokat kell biztosítani.

Fontos, hogy városi média ne az aktuális politikai vezetés szócsöve legyen, a városlakók érdekét kell szolgálnia, és biztosítani, hogy teret adjon közéleti vitáknak, „politikamentességre” hivatkozva ne hallgattassa el a különböző véleményeket. 

Az önkormányzati költségvetési fegyelem erősítése

Jelenleg a költségvetési tervek megalapozatlanok. Ellenzéki önkormányzatok példái jól mutatják, hogy a város pénzét nem fenyegetik pártok színei annyira, mint a belső korrupció és csalás. 

 • A felelős gazdálkodás alapfeltétele korrupció lehetőségeinek megszüntetése, és a korrupciós cselekmények zéró tolerancián alapuló, komoly büntetőjogi szankcionálása, valamint a lehető legteljesebb átláthatóság.
 • Az éves költségvetések módosításának kizárólag az előre nem látható változásokra való rugalmas reagálás lehet az indoka, nem pedig a vállalkozások vagy politikai csoportok helyi lobbiereje vagy a hirtelen támadt ötletek megvalósítása.
 • Az Üvegzseb program jelenleg nem naprakész, aktualizáljuk, a költségvetés folyamatos nyomonkövethetőségét biztosítjuk.
Részvételi költségvetés kialakítása

Az önkormányzat biztosítson lehetőséget a lakosok számára, hogy költségvetés egy részéről (pl. a determinációval nem érintett költségvetési rész 10%-a) közvetlenül döntsenek. Ezek a források közvetlenül helyi kezdeményezéseket támogassák.

Ennek megoldásához kialakítunk egy megfelelő rendszert, ahol a helyi lakosok javaslatokat nyújthatnak be, majd előzetes szakmai elbírálás után (ahol kiszűrik a nem önkormányzati hatáskörbe tartozó, a megjelölt költségkeretet nagymértékben átlépő stb. javaslatokat) szavazásra lehet bocsátani a javaslatokat.

A javaslatok szabadon lehetnek előadások, filmvetítések, díjátadások, helyiek által vezetett tematikus túrák, sport események, szemétszedési, tisztítási akciók, „landmark”-építés, „streetart” akciók, intézmények, privát belső speciális megnyitása, utcafesztiválok, fórumok, nyilvános találkozók, nyitott kertek, helyi közösségi mulatságok vagy ünnepek, ifjúsági és nyugdíjas programok.

Egészségügy, életmód

Háziorvosi ellátás, orvosi ügyelet, gyógyszertár ügyelet

A háziorvosi ellátás minőségének javítása, a várakozási idő csökkentése érdekében az önkormányzat támogathatja a praxisok eszköz- és infrastruktúraellátottságát. Terveink között szerepel a digitális átállás ösztönzése, úgy mint az online időpontfoglaló rendszer, valamint az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatói tér valós és hatékony használata.

Célunk, hogy a jelenlegi, 20.000 főt meghaladó lakosság számához mérten legyen elegendő és elégséges az orvosi ellátás, különös tekintettel a gyermekorvosi praxisokra, hiszen gondolnunk kell arra, hogy főleg kisgyermekes családok költöznek Gödre, a lakosság fiatalodik. Amennyiben szükségessé válik, új háziorvosi helyet fogunk létesíteni.

Köz- és szociális étkeztetés, ellátórendszer

Az önkormányzat mindent megtesz a közétkeztetés minőségi fejlesztéséért az iskolákban, óvodákban, illetve a városi szociális intézményekben, az egészségtudatos életmód jegyében. Szeretnénk, ha a legkorszerűbb ajánlások szerinti étrendet kaphatnák a gyerekek, ehhez dietetikus szakemberek segítségét kérnénk.

Szintén önkormányzati feladat a szociális és egészségügyi ellátóhálózat javítása (korszerű tudáshoz juttatás, képzések, részvétel innovatív programokban).

Nagyszerű civil kezdeményezések vannak, amik megmutatják, hogy milyen nagy ereje van a közösségnek. Ezeket a kezdeményezéseket és programokat messzemenőkig támogatjuk, és szeretnénk együttműködéseket kialakítani, az ellátórendszer egy láncszemévé tenni. (Pl. Boldogságcseppek, Gödi anyák angyalai)

Sport

A szórakozás és a sport nem csak a fiatalok számára kell, hogy fontos legyen. Segíteni fogjuk azoknak a helyi civil szervezeteknek, kluboknak a reklámozását, amelyek lehetőséget adnak a szabadidő kellemes és igényes eltöltésére minden korosztály számára.

A sportegyesületek számára értékelő-rendszert dolgozunk ki, hogy az önkormányzati támogatások ne személyes érdekérvényesítés révén kerüljenek szétosztásra, hanem annak megfelelően, hogy melyik szakosztály milyen eredménnyel járul hozzá a sport vonzóvá tételéhez. Azoknak szánjuk a nagyobb támogatást, akik sok fiatal egészséges életmódját segítik, és az elhivatottságuk a versenyeredményeken is tükröződik. Nem célunk országos vagy nemzetközi szintű versenysport egyesületek felállítása, fiataljaink regionális szereplése is értékes számunkra. A sportélet fejlesztése érdekében támogatjuk a regionális versenyek gödi rendezését, a regionális bajnokságokban való részvételt.

Támogatjuk emellett a hobbisportolók sport tevékenységét is, spontán és egyesületi formában is. A helyi sportpályák és sportlehetőségek folyamatos fejlesztése, a helyben élőknek nyújtott kedvezmények szolgálják a város lakóinak egészségét.

Ellenezzük azokat a szórakozási formákat – mint például a motorsportok szárazon, vízen és a levegőben – amelyek mások zavarásával és a környezet károsításával járnak.

Közlekedés, infrastruktúra

Utak, parkolás

A város célja mindenképpen az kell legyen, hogy az átmenő forgalmat a lehető legnagyobb mértékben a kibővített M2-re terelje. A zebrák épüljenek lassításra késztető elemekkel, a frekventált részeken hosszabb szakaszon is létesüljön az előzést lehetetlenné tévő elválasztott útpálya.

Az állami kezelésű főutak két széle önkormányzati határterület, a „senki földje”. Ezzel együtt vannak települések, ahol sikerült megoldani kulturált parkolóhelyek kiépítését, máshol viszont hiányzik ez a képesség, pedig láthatóan van megoldás. Az út menti boltok tulajdonosaival összefogva olyan színvonalas parkolási helyzetet teremtünk, ahol a kereszteződések jól beláthatók maradnak, és nem por vagy sár uralkodik. Az utak aszfaltozása és karbantartása szükséges a város számára. Jelenleg vannak utak, amiket szó szerint elmosnak a nagyobb esők, és utána nincsenek is tisztán tartva. Hosszú távra tervezve fogjuk az utakat felújítani és leaszfaltozni. A csatornahálózatot a víz megtartásának elve alapján kívánjuk kialakítani.

Elengedhetetlen az iskolák, óvodák körüli forgalomrendezés, nem csak a lakók, hanem az oda járók érdekében is. Bár az utcák adottságai miatt a lehetőségek korlátozottak, a jelenlegi áldatlan állapotokon bőven lehet javítani. Közlekedésmérnök és az érintettek részvételével megvizsgáljuk, és közösségi tervezés keretében kiválasztjuk a legjobb megoldásokat: a bejárattól távolabbi parkolók létesítése, több bejárat megnyitása, egyirányúsítás, önálló kerékpársáv, iskolabusz, illetve ezek különböző kombinációja.

Vasút

A vasúti közlekedés előnyben részesítése érdekében szükséges a P+R parkolók bővítése az állomásoknál, valamint fedett, kamerával felügyelt kerékpártárolók építése – ha a MÁV-val való együttműködés nehézkes, akkor a város birtokában lévő területen.

A sorozatos balesetek megelőzése érdekében fontos lenne a vasúti pálya elkerítése a lakott területen belül, illetve záródó kapus gyalogátkelő kiépítése a vasútállomásoknál.

Regionális szinten támogatjuk az átfogóbb fejlesztéseket mind a vasúti pályákon, mind a helyi buszjáratok struktúráján. A város céljai között szerepeljen az Alagút utcai vasúti alagút bővítése, akkor is, ha ez hosszas egyeztetést igényel a MÁV-val és a megfelelő hatóságokkal. A helyi buszjáratok működjenek az igényeknek megfelelő menetrenddel és összehangoltan a környező településekkel.

Kerékpáros közlekedés

Az újabb kerékpárutakat a települések belterületén kell megépíteni, a főutak mentén, külön sávban, biztonságosan. A jövőben valamennyi útfelújításnál törekszünk a kerékpáros közlekedés segítésére, a forgalmas szakaszokon elsősorban kerékpárút kialakításával a poros, kátyús, töredezett padka helyén. A félmegoldások csak a statisztikát szépítik!

A valóban használható kerékpárparkolók kiépítésével (városháza, orvosi rendelők, közintézmények és környékük) a város jó példával járhat elöl az üzletek, vállalkozások, vendéglátóhelyek előtt, de akár anyagilag is segítheti, ösztönözheti a kerékpárparkolók kialakítását.

A biciklit városon belül az autóval egyenrangú közlekedési eszközzé tesszük, mert olcsó és praktikus, ráadásul nem zajos, nem füstös, nem okoz porszennyezést, nem fogyaszt benzint és nem kell parkolóhelyet keresni.

Környezet

Állapotfelmérés, koordinációs rendszer

Szükségesnek látjuk a településen a közterületi, zöldfelületi állapotkataszter használatát, naprakész állapotban tartását és hozzáférhetőségét, amely tételesen tartalmazza az utak, a járdák és a zöldterületek állapotát, rendszeresen frissítve és nyilvánosságra hozva. Ezt a feladatot egyrészről a közterület-felügyelet látná el, másrészt lakossági bejelentő felület létrehozásával könnyítenénk meg a közterületek karbantartásának koordinálását. Ezen jelezhetők a problémák (útburkolat, járda, zöldfelület, szemét stb.), illetve bárki számára nyomon követhető a szükséges munkák betervezése, elvégzése és lezárása.

Természetközeli területfenntartás

Véleményünk szerint a Duna-part sétányként használható szakaszainak szépségét és komfortját úgy kell megteremteni, hogy minimális beavatkozás történjen, viszont szükséges az állandó karbantartás. Ez érvényes a szabadstrandok, illetve a Feneketlen-tó esetében is. Ezeket a területeket – beleértve az útmenti árkokat és zöldsávokat – gondozni kell.

Nem törődhetünk bele, hogy az igényes kertjeinkből kilépve poros gaztengert találunk. Az elhanyagolt vagy lepusztult zöldfelületeket az időjárási változásokkal összhangban felújítjuk és folyamatosan karbantartjuk. Kertészek kellenek a parkokba és az árterekre, nem építőmunkások.

Az önkormányzatba kerülve nyilvános munkatervet fogunk készíteni a közterületek ápolásáról, amelynek végrehajtása a polgárok által számonkérhető. 

Fontosnak tartjuk az élővilág védelmét, ezért önkormányzati programként támogatjuk a műfecskefészkek telepítését.

Fásítás

A város belterülete jelenleg az ötvenes évek fásításainak köszönhetően zöld, árnyékos, hűvös. Szakszerűen gondoskodunk róla, hogy ez így is maradjon. Ehhez megkezdjük a folyamatosan megújuló faállomány kialakítását. Helyenként egész utcák, területek állnak „sivatagként” – a klímaváltozás korában az önkormányzat és a helyben lakók érdeke is, hogy árnyékot adó, hőmérséklet kiegyenlítő, vízmegtartó és nem utolsó sorban közérzetjavító fasorokat telepítsünk. A fákat pusztító mentalitást fel kell váltsa a környezet- és növénybarát attitűd, amit az önkormányzat feladata erősíteni, szemléletformálással és akár anyagi támogatással is.

A területi terjeszkedés megállítása

Az építkezni kívánóknak most jelentősen olcsóbb újonnan parcellázott telket venni, mint egy belső területi telket egy romos házzal. Ez nagy nyomást jelent a további parcellázásokra, ám nagyon ellentétes a város érdekeivel. Jelenleg is probléma, hogy az előző parcellázásokból származó városi bevételek nem fedezték az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények szükséges bővítését, a közösségi közlekedés, a parkolóhelyek és az úthálózat fejlesztését, így több ezer embernek kell jelenleg is ezek nélkül élnie.

Bontási támogatással kell ösztönözni azokat, akik a belső területek üresen álló, leromlott és/vagy apró házai helyén kívánnak építkezni.

Emellett terület-átminősítési moratóriumot vezetünk be, amíg a városi infrastruktúra nem éri utol a lakosság igényeit. Ezek után is csak a városi szolgáltatások fejlesztésével arányosan járulunk hozzá a további új területek beépítéséhez, és csak a jelenlegi, kertvárosias beépítést támogatjuk a nagy társasházakkal szemben.

Biztonságos, tiszta város

Állandó problémánk a levegőminőség, melyre az önkormányzat évek hosszú sora alatt sem volt képes megnyugtató megoldást találni. Rendszeresek az ismeretlen eredetű, de kellemetlen szagok, a beazonosítható eredetű, de soha meg nem szüntetett szennyezések. Új problémaként jelentkezik az iparterülethez kötődő szennyezések kérdése, melynek kezelésében az önkormányzat szintén nem mutat nagy elszántságot.

A helyzet kezelésére állandó levegőminőségi és zajszint-ügyeletet létesítünk, ami riasztásra azonnal mérést végez, szükség esetén hatósági intézkedést kezdeményez.

A lakossági bejelentéstevők gyakran szembesülnek azzal, hogy tőlük várják olyan bizonyítékok beszerzését, ami tőlük nem várható el.

A környezetszennyezések és környezetkárosítások jelzését, bejelentését egyszerűsítjük, minden jelzést megvizsgálunk. A bejelentők és a bejelentéssel érintettek megfelelő tájékoztatást kapnak a folyamatról. A cél nem minél nagyobb összegű büntetések beszedése, hanem környezetünk megóvása és városunk lakóinak megnyugtatása.

A köztereken jelenleg nagy probléma a szemetelés, visszaszorításának érdekében városszerte 200 új szemeteskukát helyezünk ki, melyeket rendszeresen üríteni is fogunk.

A Területellátó Szervezet részére egy ágaprító berendezést vásárolunk, ami a közterületi feladatai mellett lakossági célokra is igénybe vehető lesz.

Lépéseket teszünk a gödi szakaszt érintő dunai vízminőség javítására, a szabadstrandok rendezésére.

Eddig kihagyott, de takarékossági és környezetvédelmi szempontból egyaránt hasznos lehetőség a város termálvizének szélesebb körű energetikai hasznosítása, akár a leendő iskolánál való felhasználása.

Termelői piac

A környezettudatos gondolkodást és a közösségi összefogást egy termelői piac létrehozásával erősítenénk. A környékbeli, megbízható termelőktől vásárolt áru értéke jelentős, és mivel nem utaznak több száz, vagy ezer kilométert a termékek, így az ökológiai lábnyom is kisebb. Emellett nem elhanyagolandó tényező a kisvállalkozók és őstermelők számára a lehetőség, hogy munkájuk gyümölcsét kamatoztatni is tudják. A piac maga is eseményértékű, közösségi program.

Védő erdő- és zöldsávok

Az utóbbi évek iparosítása (déli ipari övezet kialakítása – Samsung), valamint az M2 bővítése és más szennyező források miatt szükséges a védőerdők telepítése. A főutak mentén pedig zöldsávokat tervezünk kialakítani, ezzel védjük meg a főút menti lakosságot az egyre növekvő forgalom zaj- és porterhelésétől.

Oktatás és ifjúságügy, kultúra

Átlátható kapacitástervezés a közoktatásban

Az óvodák, bölcsődék továbbra is városi fenntartásúak, így az önkormányzat felelőssége, hogy megfelelő színvonalú, valamint elegendő kapacitású intézménnyel rendelkezzen. A lakosság jelenlegi számával csak azért mondhatjuk, hogy elegendő az intézményekben a hely, mert a csoportok mérete a jogilag még elfogadott határt feszegeti. Ráadásul a városvezetés nem veszi figyelembe, hogy a lakosság összetétele a sok kisgyermekes család miatt több férőhelyet igényelne.

Jelenleg az intézményeknek nincs elegendő törvényi és pénzbeli támogatása, így kevés helyen lehet megoldani a speciális ellátást igénylő gyerekek ellátását. Fontos, hogy a város ezt ne megúszandó kötelezettségként, hanem olyan feladatként kezelje, amivel nem csak az érintetteken segít, hanem a teljes lakosság hasznát szolgálja. Ehhez jól felszerelt, szakemberekkel és segítő személyzettel jól ellátott óvodát, iskolát tartunk fenn, valamint a kisebb óraszámban igényelt szakfeladatok ellátását igyekszünk biztosítani régiós kooperáció keretében a környező településekkel együttműködve.

Kincsem udvarház hasznosítása

Az EGT-tagállamok, illetve a Norvég Alap pályázatát 2016-ban pályázta és nyerte meg Göd Város Önkormányzata. A „Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése” című projekt keretében közbeszerzést írtak ki az egykori Kincsem istálló és udvarház teljeskörű felújítására. A pályázatnak az állagjavításon, a felújításon túli célja is volt: egy olyan közösségi tér létrehozása, ami a vidéki városok lakóinak kulturális programlehetőségeket biztosít, és emellett a vidéki élet hagyományainak sokszínűségét, foglalkozásait is megőrzi. A tervek között szerepelt egy Kincsem történetével, illetve lótörténettel foglalkozó kiállítótér, egy kávézó, illetve a helyi művelődési ház és a helyi néptánccsoportok programjait is befogadó helyszín. 2017 áprilisában adták át az épületet, de annak tartalommal való feltöltése azóta is várat magára, annak ellenére, hogy néptánccsoport, helyet kereső civil programok, klubok, szervezetek, illetve helytörténettel foglalkozó lokálpatrióták bőven akadnak városunkban.

Támogatnánk a helyi vállalkozókat, hogy az udvarházban és környékén színvonalasan tudják üzemeltetni üzletüket. Emellett a helyi igényektől függően hívnánk üzletláncokat is. Az udvarház területe kiváló lehetőséget kínál egy rendszeres helyi termelői piac megtartására is. Gödön már találkozott a kereslet és a termelői kínálat is, csupán a helyszín és a megvalósítás hiányzik. Ezt a kezdeményezést teljes mellszélességgel támogatjuk.

Gazdaság

Déli iparterület – Samsung és más ipari tevékenységek

Göd keleti szélén az elmúlt években újraéledt a Samsung gyár, és az önkormányzat a kormányzati ötleteknek engedve az iparterület bővítése mellett döntött – a lakosság megkérdezése nélkül. A Samsung eddig sem a kötelező, sem a vállalt környezetvédelmi kötelezettségeinek nem tett eleget, sőt, a bővítéshez 25 ha erdő letarolásán keresztül vezetett az út.

Ugyanakkor nem a Samsung az egyetlen cég, amely problémát vagy aggodalmat okozott a gödiek körében – kisebb léptékben ugyan, de egy festőüzem vagy egy betonaprító ugyanúgy veszélyeztetheti egészségünket vagy nyugalmunkat, miközben mindannyian tudjuk, hogy ipar, ipari tevékenység nélkül nem létezhet a modern társadalom, a cégektől befolyó adóbevételek pedig a város javára szolgálnak. 

Egy hatalmas üzem esetében sok feszültséget okoz a városban a gyár építőinek, vezetőinek, dolgozóinak elhelyezése, az építési forgalom és a gyártáshoz kapcsolódó, a lakosság számára ismeretlen veszélyek is. További félelmeket keltenek az iparterület további bővítéséről szóló hírek, akár további erdőrészek kiirtásával.

Célkitűzéseink nem csak a Samsungra, hanem minden más jelenlegi, vagy a jövőben ide települő ipari tevékenységre érvényesek:

 • a termelési tevékenység és környezetvédelmi intézkedések megismertetése Göd lakosságával, a lehetséges veszélyeknek, illetve azok megelőzésének és elhárításának üzemelés előtti megvalósítása
 • a céget érintő környezetvédelmi szabályok, illetve vállalások teljesítésének ellenőrzése, megkövetelése, ebben való együttműködésről kötött megállapodás
 • megnyugtató környezetvédelmi monitoring megvalósítása
 • együttműködés a távolról érkező munkavállalók közlekedése, kulturált  elhelyezése érdekében
 • minden további ipari bővítés előzetes egyeztetése a lakossággal
 • együttműködés Dunakeszivel és a környező településekkel az ipari létesítmények környezeti hatásának csökkentéséről
 • prognózis készítése a Samsung 15-20 évig történő működésére, annak bevételeivel, hasznával, kockázatával és kárával, beleértve a város számára felmerülő beruházási vonzatokat is
 • tervek kidolgozása a jelenlegi ipari tevékenység beszüntetésének (és az adóbevételek kiesésének) esetére, következményeire, és a meglévő pénzügyi kötelezettségekre gyakorolt hatására. A stratégia felülvizsgálata 3-5 évente.

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s